یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘بی حیا’

دختری که قربانی خودنمایی خودش شد

دختری که قربانی خودنمایی خودش شد
در ماهنامه شهربانی شماره  ۳۹۵ ص۱۹ مُرده عکس زنی را انداخته و نوشته بود: ملکه باشگاه قماربازان که عشوه های ساحرانه اش سبب قتلش گردید. در جریان قتلش نوشته بود: مردان بسیار بودند که نگاه آزمندانه خود را روی برجستگی های دلفریب بدن او می دوخته اند و آه می کشیدند. اما در میان مردانی که دیوانه او شده بود، یک تن پیدا شد که مقابل نازها و مانورهای او طاقت نیاورده و بطور ناگهانی به زندگی او خاتمه داد. بسیاری از زنان که می کوشند از زیبایی و جاذبه جنسی خود برای پیشرفت شغل خود استفاده کنند، نفهمیده و نسنجیده خود را طعمه ...