یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘بزهکاری’

آیا حجاب مانع از بزهکاری های اجتماعی می شود ؟

آیا حجاب مانع از بزهکاری های اجتماعی می شود ؟
پاســخ این سوال اشــکال و شبهه ی افرادی که برای ناکارآمــد جلوه دادن حجاب و پوشــش ظاهری، تخلفات بعضی از زنان با حجاب را بهانه قرار می دهند آشکار می گردد؛ زیرا مشکل این عده از زنان، ضعف در حجاب باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است و یکی از مهم ترین و اساسی ترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد و بزهکاری های اجتماعی، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار میکند، و اساســا این حجاب ذهنی و عقیدتی، ...