یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘اهمیت حجاب’

تباهی جامعه بواسطه آزادی روابط دختر و پسر

تباهی جامعه بواسطه آزادی روابط دختر و پسر
حکم اعتدال در آزادی روابط دختر و پسر اینگونه است که باید از هرگونه افراط و تفریط پرهیز شود؛ یعنی نه چنان سخت گیرانه و تنگ نظرانه برخورد شود که در نگاه عرف و عقلا به هیچ وجه قابل عمل نباشد و نه چنان سهل گیرانه نظر داده شود که باعث پیآمدهای ناگوار و منفی گردد. معیار و میزان، ارتباط درست و سالم با حفظ همه حریم هاست. ممکن است یک رابطه در شرایطی پسندیده و در شرایطی دیگر ناپسند باشد، یا برای عده ای پسندیده باشد و برای عده ای دیگر ناپسند؛ به عنوان مثال، در عرف متشرعه اگر ارتباط دو ...

حجاب عامل نجات از تباهی

حجاب عامل نجات از تباهی
خانم ن ، ق ، ز دانشجو تهران :... بنده عقیده دارم حجاب عامل نجات از تباهی است آن حجابى که به صورت لباس گشاد، یا مانتو و روسرى باشد، اثر زیادى در منع نگاهِ آلوده ندارد، بلکه مسئله مهم صورت و چهره است که باعث تحریک جنس مخالف و جلب توجه او مى شود. یعنى من براى خود، چادر و حجاب را یک عامل نجات بخش در رویارویى با مرد نامحرم مى دانم، به خصوص وقتى که متوجه مى شوم مردى یا مردانى نگاههاى آلوده اى دارند، در آن موقع که چادرم را محکمتر مى گیرم تا صورتم در تیررس رؤیت ...