یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘اعتراف شیطان’

اعترافات شیطان به یک زن

اعترافات شیطان به یک زن
اعترافات شیطان به یک زن : وقتی که عربده میکشید برسرت من اونجا بودم!!! گریه ها تو دیدم! توگوشت نجوا کردم غصه نخور! این مرد لیاقت تو را نداره !یادته؟تو میون ضجه هات تکرار کردی حرفم رو، اما نه به من بلکه به او! ومن گفتم بله  همین درسته! باقی حرفهایی هم که بهت یاد داده بودم رو گفتی.اون عصبانی شد خیلی عصبانی.!! تا دیدم سرت گرم داد و قاله رفتم سراغ او! بهش با تشر گفتم:واقعا که هیچ بویی از مردونگی نبردی.همینطوری راحت نشستی تا اون هرچی دلش میخواد بارت کنه؟؟میبینی داره بهت میگه عوضی زن باز!!! تو که زن ...