یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘اسیر’

داستان عاشقانه ای برای تو ( اسیر و زخمی )

داستان عاشقانه ای برای تو ( اسیر و زخمی )
قسمت شانزدهم داستان دنباله دار عاشقانه ای برای تو ( اسیر و زخمی ) از هواپیما که پیاده شدم پدرم توی سالن منتظرم بود، صورت مملو از خشم وقتی چشمش به من افتاد، عصبانیتش بیشتر شد. رنگ سفیدش سرخ سرخ شده بود اولین بار بود که من رو با حجاب می دید ... مادرم و بقیه توی خونه منتظر ما بودند پدرم تا خونه ساکت بود عادت نداشت جلوی راننده یا خدمتکارها خشمش رو نشون بده... وقتی رسیدیم همه متحیر بودند هیچ کس حرفی نمی زد که یهو پدرم محکم زد توی گوشم، با عصبانیت تمام روسری رو از روی سرم چنگ زد ...