یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘آستین کوتاه’

پیراهن آستین کوتاه !

پیراهن آستین کوتاه !
شهید محمدرضا خالصی _ ما شهید دادیم ... تند تند اشک هایش را پاک کرد و قدم هایش را بلندتر برداشت. از میان انبوه جمعیتی که برای تشییع جنازه شهدا آمده بودند، خودش را رد کرد. برادرش هم که از چهره درهم او فهمیده بود، باید اتفاقی افتاده باشد. قدم هایش را سریع تر بر می داشت تا او را گم نکند. از خیابان اصلی پیچید تو بازار، حالت دو به خودش گرفت تا رسید به مردی. محکم دست را سر شانه مرد زد و بعد با او درگیر شد. محمدرضا داشت خاک های شلوارش را می تکاند، برگشت و گفت:« بی غیرت! ...