یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘آبرو’

ببخشید شما با این خانم نسبتی دارید؟

ببخشید شما با این خانم نسبتی دارید؟
ببخشید شما با این خانم نسبتی دارید؟ توی خیابان که راه می روند هرچه با خودت کلنجار بروی رابطه ای خونیشان را در ظاهرشان پیدا نمی کنی، مادر غرور و حیای خود را در پشت بی حجابی دخترش چنان پنهان کرده تا مبادا دختر از داشتن چنین مادری خجالت بکشد و دختر چنان با افتخار بی حجابی اش را ارائه می کند که انگار نه انگار مادری با حجاب در کنارش قدم بر می دارد. همیشه وقتی چنین افرادی را می بینم تا مدت زیادی ذهنم مشغول می شود، مشغول باورهای غلط مادر که در پشت حجاب خود پنهان کرده است و ...