یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

حجاب در دین یهود

حجاب زن در مسیحیت

کلام جرجی زیدان دانشمند مسیحی

اگر مقصود از حجاب پوشانیدن تن و بدن است این وضع قبل از اسلام حتی پیش از ظهور دین مسیح معمول بوده است و دیانت مسیح هم تغییری در آن نداده و تا اواخر قرون وسطی در اروپا معمول بوده است و آثار آن هنوز در اروپا باقی مانده است .

حجاب در ادیان الهی ص۱۲۰ به نقل از جرجی زیدان تاریخ تمدن اسلام ترجمه علی جواهر کلام ص۹۴۲

مسیحیت نه تنها احکام شریعت یهود در مورد زنان را تغییر نداده و قوانین شدید آن را استمرار بخشیده است بلکه در برخی موارد قدم را فراتر نهاده و با تاکید بیشتری وجوب حجاب را مطرح ساخته است زیرا در شریعت یهود تشکیل خانواده و ازدواج امری مقدس محسوب می شد و طبق نوشته تاریخ تمدن در سن بیست سالگی اجبار بوده اما از دیدگاه مسیحیت که تجرد مقدس شمرده شده است جای هیچ شبهه ای باقی نخواهد ماند که برای از بین بردن زمینه تحریک و تهییج این مکتب زنان را را به رعایت پوشش کامل و دوری از آرایش و تزیین به صورت شدیدتری فراخوانده است.

ویل دورانت تاریخ تمدن ج۱ ص۴۳۹       حجاب در ادیان الهی ص۱۲۰

کلام ویل دورانت در مورد مراسم شادی و سرور – مسیحیان

به حکم سنای ونیس آخرین روز قبل از ایام     عیسویان تعطیلی عمومی محسوب می گردید در این قبیل اعیاد افراد اعم از ذکور و اناث خود را با فاخر ترین جامه ها و گرانبهاترین ملبوسات می آراستند خوایتن اعیان نیم تاجهایی مزین به جواهرات یا دستارهایی از پارچه زربفت بر سر می نهادند چشمان آنها از ورای روبندهایی از طلا یا پیچه هایی از تارهای نقره برق می زد زنان همیشه آزادانه در ملا عام رفت و آمد می کردند با فریبندگی توام با حجب در مجالس انس و گردشهای دور از اغیار شرکت می جستند.

حجاب در ادیان الهی ص۱۲۱ به نقل از ویل دورانت تاریخ تمدن ج۱۲ ص۲۵۱

از کلمات فوق به خوبی استفاده می شود که چادر و روبند برای همگان حتی برای خوایتن اشراف ضروری بوده و در اعیاد که ایام تفریح و سرور است نیز کسی آن را کنار نمی گذاشته است بلکه با طلا و نقره و پارچه های زربفت آن را تزیین می نمودند و حتی برای تفریح نیز با حجب و حیای کامل در مجالس انس یا گردسهایی دور از اغیار شرکت می جستند .                                                           حجاب در ادیان الهی ص۱۲۲

لزوم عفت و خانه نشینی در انجیل

اما تو سخنان شایسته تعلیم را صحیح را بگو، که مردان پیر هوشیار و با وقار و خرداندیش و در ایمان و محبت و صبر باشند ، همچنین زنان پیر در سیرت متقی باشند و نه غیبت گو و نه بنده شراب زیاده بلکه معلمات تعلیم نیکو ، تا زنان جوان را خرد بیاموزند که شوهر دوست و فرزند دوست باشند ، و در خرداندیش و عفیفه خانه نشین و نیکو و مطیع شوهران خود که مبادا کلام خدا متهم شود .

حجاب در ادیان الهی ص۱۲۳ به نقل از انجیل رساله پولس بطیتس باب سوم فقره ۶-۱

لزوم آراستگی به حیاء ، نه آرایش ظاهری

و همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزین بحیاء و پرهیز نه به زلفها و طلا و مروارید گرانبها ،‌ بلکه چنانکه زنانی را می شاید که دعوای دینداری می کنند به اعمال صالحه ، زن با سکوت به کمال اطلاعات تعلیم گیرد ، و زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود بلکه در سکوت بماند ، زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا ، و آدم فریب خورده در تقصیر گرفتار شد اما به زاییدن رستگار شد اگر در ایمان و محبت و قدوسیت و تقوی ثابت بمانند .

حجاب در ادیان الهی ص۱۲۳ به نقل از انجیل رساله پولس به تیفوناوس باب دوم فقره ۹-۱۵

پرهیز از آرایش ظاهری بدن در انجیل

همچنین ای زنان ، شوهران خود را اطاعت نمایید تا اگر بعضی نیز مطیع کلام نشوند سیرت زنان ایشان را بدون کلام دریابد چون که سیرت طاهر و خداترس شما را ببینند و شما را زینت ظاهری نباشد که از بافتن موی و متحلی شدن به طلا و پوشیدن لباس بلکه انسانیت باطنی قلبی در لباس غیر فاسد روح حلیم و آرام که نزد خدا گرانبهاست زیرا بدین گونه زنان مقدسه در سابق نیز که متوکل به خدا بودند خویشتن را زینت می نمودند و شوهران خود را اطاعت می کردند مانند ساره که ابراهیم را مطیع می بود و او را آقا می خواند و شما دختران او شدید .

حجاب در ادیان الهی ص۱۲۴ به نقل از انجیل رساله پطرس رسول باب سوم فقره ۱-۶

لزوم پوشاندن موی سر (بویژه در مراسم عبادی) در انجیل

پس اقتدا به من نمایید چنان که من نیز به مسیح می کنم ، اما ای برادران شما را تحسین می نمایم …..، اما می خواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر زن مرد و سر مسیح خدا ، هر مردی که سر پوشیده دعا یا نبوت کند سر خود را رسوا می نماید ، اما هر زنی که سر برهنه دعا یا نبوت کند سر خود را رسوا می سازد زیرا این چنان است که تراشیده شود .

حجاب در ادیان الهی ص۱۲۴ به نقل از انجیل رساله پطرس رسول به قرنتیان باب یازدهم فقره ۱-۱۷

لزوم سکوت بویژه در کلیسا در انجیل

و زنان شما در کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نمودن چنان که تورات نیز می گوید ، اما اگر می خواهند چیزی بیاموزند در خانه از شوهران خود بپرسند چون زنان را در کلیسا حرف زدن قبیح است .

حجاب در ادیان الهی ص۱۲۵ به نقل از انجیل رساله اول پطرس رسول به قرنتیان باب چهاردهم فقره ۳۴-۳۶

باوقار و امین بودن زن در انجیل

و به همین گونه زنان نیز باید با وقار باشند و نه غیبت گو بلکه هوشیار و در هر امری امین .       حجاب در ادیان الهی ص۱۲۶ به نقل از انجیل رساله پطرس رسول به تیفوناوس باب سوم فقره۱۱

نهی از نگاه ناپاک به بیگانگان در انجیل

شنیده اید که به اولین گفته شده است زنا مکن ، لیکن من به شما می گویم هرکس به زنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل با او زنا کرده است ، پس اگر چشم راستت تورا بلغزاند قطعش کن و از خود دورانداز زیرا تو را بهتر آنست که عضوی از اعضایت تباه گردد از آن که تمام بدنت در جهنم افکنده شود ، و اگر دست راستت تو را بلغزاند قطعش کن و از خود دورانداز زیرا تورا فهمیده تر آن است که عضوی از اعضایت نابود شود از آن که کل جسدت در دوزخ افکنده شود .

حجاب در ادیان الهی ص۱۲۶ انجیل متی باب اول فقره۲۸-۲۰

روایتی از حضرت عیسی بن مریم

قال عیسی بن مریم (ایاکم و النظر فانها تزرع فی قلب صاحبها الشهوه و کفی بها لصاحبها فتنه)

از نگاه کردن به زنان بپرهیزید زیرا شهوت را در قلب می رویاند و همین برای ایجاد فتنه برای ناظر کافی است .         سفینه البحار ج۲ ص۵۹۶ ماده نظر، حجاب در ادیان الهی ص۱۲۷

دستورات دینی پاپها و کاردینالهای مسیحی صدر اول

حواریون و پس از آنها پاپها و کاردینالهای بزرگ که دستورات دینی آنان از طرف کلیسا و مذهب مسیحیت لازم الاجرا شمرده می شود با شدتی هرچه تمامتر زنان را به پوشش کامل و دوری از آرایش های جسمی فرا خوانده اند دکتر حکیم الهی استاد دانشگاه لندن در کتاب (زن و آزادی) پس از تشریح وضعیت زن نزد اروپائیان در مورد حکم پوشش و حجاب زن نزد مسیحیت       از عقاید کلمنت و ترتولیان دو مرجع مسیحیت و اسقف بزرگی را فقط نقل می کنیم: زن باید کاملا در حجاب و پوشیده باشد الا آنکه در خانه خود باشد زیرا فقط لباسی که او را می پوشاند می تواند از خیره شدن چشمها به سوی او مانع گردد .زن نباید صورت خود را عریان ارائه دهد تا دیگری با نگاه کردن صورتش به گناه وادارد.

برای زن مومن عیسوی در نظر خداوند پسندیده نیست که به زیور آراسته گردد و حتی زیبایی طبیعی آن باید با اختفا و فراموشی آن از بین برده شود زیرا برای بینندگان خطرناک است در تزیین موی سر و آرایش آن و تنظیم آنها در آیینه فقط از خصوصیات زنانی است که شرم و حیاء را از دست داده اند . ای زن قیافه و صورت خود را آرایش و تغییر مده و سرت را زینت مبند و ساده باش ، به گوشهای خود داغ سوراخ منه و زنجیرها و گلوبندها و دستبندهای قیمتی به خود میاویز ، موهایت را به رنگهای مختلف در نیاور خلخال طلا مبند و صورت ظاهری خود را تغییر نده وظیفه زنان بیوه نشستن در خانه ، خواندن دعا ، روزه داری و دل ادن دائمی به خداوند است (لانگرون دویس) می گوید : یک چنین موجود سبک مغز شهوت انگیز و شیفته لباس و زینت را جز این که مرد در خانه محفوظ و متضل نگاه دارد راه دیگری نخواهد داشت (این نکاتی بود از عقاید روحانیون بزرگ اوایل مسیحیت راجع به زنان)

حجاب در ادیان الهی ص۱۲۹ به نقل از دکتر حکیم الهی زن و آزادی ص۵۳

تشویق روحانیون مسیحی زنان را به تجرد و رهبانیت

روحانیون مسیحی زنان را برای خدمت کردن در کلیسا و اختیار تجرد و رهبانیت تشویق می کردند و آنان را به عروس مسیح بشارت می دادند . لانگرون دویس می نویسد به این عروسان مسیح چنین تعلیم داده می شد که چشم به چیزی تحریک کننده ندوزید و چشم را دریچه گناه به حساب آورید چه گناهان که از دریچه به آدمی رو می آورند حوا اول سیب ممنوع را دید و بعد هم آن را خورد

ای خواهر و ای عروس مسیح هنگامی که تو به چیزی تحریک کننده چشم می اندازی تمایل گناه در تو بیدار می شود هنگامی که چشم تو به مرد می افتد درست مثل این است که چشم حوا به سیب افتاد .

حجاب در ادیان الی ص۱۳۰ احتمالا به نقل از زن و آزادی

ای عروس مسیح خداوند می فرماید چاه را بپوشانید و اگر حیوانی درون چاه فرو افتاد وای به حال کسی که چاه را در راه او گشوده است . صورت زن نیز حکم همان چاه را دارد و همان گونه گردن و بازوان و سینه او اگر به مرد نشان داده شود . مردی که در این چاه بیافتد در روز قیامت محکوم است و زن محکومتر چه زن به هر نوعی که مرد از دیدن او تحریک گردد و خیال و وسوسه در او بوجود آید محکوم به عذاب عقبی می گردد . و به اضافه چه زنی به مردی تمایل پیدا کند و یا تمایل کند که مردی به تمایل یابد در گناه یکسان می باشد .اگر چشم تا این اندازه خطرناک و یا دروازه خطر باشد مسلما زبان نیز همانگونه دروازه خطر است آری این حوا بود که با مار سخن به درازا گفت: و آن مریم(ع) بود که با جبرئیل بقلت سخن گفت ، حوا با مار بدون ترس و بی پروا حرف زد و حال آن که مریم از سخن گفتن با او (جبرئیل) هم هراس ناک بود . حتی از دریچه ها و پنجره های کلیسا هم به خارج نظر نیاندازد و با هیچ مردی تکلم ننماید و باید چشم و دهان و گوش خود را ببندد تا نبیند و نگوید و نشنود . عروسان مسیح باید صدای شیرین و چهره زیبا داشته باشند و صاحبان این زیبائیها هستند که مسیح آنان را به زنی می گیرد و بنابراین نگذارید جز چهره مسیح چشم دیگری شما را ببیند و گوش دیگری صدای شما را بشنود . ای عروس جهان زیبائیهای خود را برای مسیح حفظ کن و ای همسر عیسی اینک بهوش باش اگر نمی دانی تو همسر کی هستی اکنون بدان ای ملکه سماوات و اگر چنانچه این همسری را فراموش کرده ای از این صومعه خارج شو برو و دنبال شهوات گوشتی شو برو و چشمان خود را با دیدنیها غذا ده و زبان خود را با یاوه گوییها رونق بخش و گوش و دماغ خود را با شنیدنیها و بوئیدنیها به کار انداز و گوشت و تن خود را در معرض لمس قرار ده .

(زن اگر به صلابه کشیده شود و به چوبه دار آویخته گردد به مراتب بهتر است تا آنکه در معرض یک بوسه واقع شود و مرتکب این گناه گردد)

حجاب در ادیان الهی ص۱۳۰ به نقل از دکتر حکیم الهی زن و آزادی ص۶۴-۶۵

سیره عملی زنان مسیحی

اگر در مفاد آیه انجیل و دستورات اکید قدیسان کلیسا دقت نماییم به خوبی می توان سیره عملی زنان مومنه ای که با اشتیاق با به خاطر رعایت عرف جامعه پیرو آداب و رسوم مذهبی بوده اند را در پیش چشمان خود ترسیم نمود اما برای ارائه تصویر صحیحی از سیره عملی زنان مسیحی به ویژه زنان صدر اول که عملکردشان می تواند آینه تمام نمای فرهنگ مذهبی مسیحیت باشد کلمات مورخان و نویسندگان را در این باره نقل می کنیم کتاب حقوق اسلامی می نویسد: در میان مسیحیان و اروپائیان حجاب معمول بود و این عادت تا قرن سیزدهم سخت رایج بود و از آن تاریخ به بعد رو به تخفیف گذاشت .

حجاب در ادیان الهی ص۱۳۳ به نقل از ابوالفضل حاذقی زن از نظر حقوق اسلامی

در کتاب (زن و رهایی) آمده است : همچنین در تورات و انجیل به این مطب که زنان از روزگار قدیم چهره خود را با برقع می پوشانیدند اشاره شده است .

حجاب در ادیان الهی ص۱۳۳ به نقل از علی رضا افشارنیا زن و رهایی نیروهای تولید ص۱۹۱

لائوس در ذیل کلمه (خمار) می گوید:

زن یونانی وقتی از خانه بیرون می رفت خمار داشت با آن مانند بانوان امروزی شرق صورت خود را می پوشاندند دین مسیح برای زن خمار را باقی نهاد وقتی وارد اروپا شد آن را نیکو شمرد زنها در کوچه و وقت نماز خمار داشتند در قرون وسطی خصوصا قرن نهم خمار رواج داشت آستین خمار شانه زن را پوشیده تقریبا میرسید به زمین این عادت تا قرن سیزدهم باقی بود.

حجاب در ادیان الهی ص۱۳۳ به نقل از زن و آزادی مهذب ص۶۵

سخن ویل دورانت در مورد خوایتن اصیل

ویل دورانت که بیشتر سعی دارد نکات منفی حجاب را بیان نماید در مورد سیره عملی زنان مسیحی در مبحثی تحت عنوان (اخلاق و رسوم جهان عیسوی) می نویسد خوایتن اصیل پیراهن کتانی طویلی به بر می کردند و بر روی آن جامه درازی که حاشیه ای از خز داشت و تا روی پا می آمد و روی آن نیم تنه ای می پوشیدند که در خلوت از بدن آویزان بود و جلو اغیار با بند محکم به بدن می چسبید زیرا خوایتن طبقات عالیه اشتیاق عجیبی داشتند که اندامشان باریک باشد .                       حجاب در ادیان الهی ص۱۳۳

ویل دورانت ادامه می دهد: طرفداران اصول اخلاقی شاکی بودند از این که زنها کرارا به عذری جامه های خود را یکی دوبند انگشت بالا می بردند تا قوزکهای آراسته و کفشهای قشنگ خود را نشان دهند با این همه ساق پای زنان چیزی نبود که در ملا عام و یا رایگان به چشم خورد دانته نسوان زنان شهر فلورانس را به باد مذمت می گرفت که با لباسهای بدن نمای خویش (سینه و پستانهای خود را نشان می دادند) البسه بانوان در مجالس تورنه موضوع مهمی برای روحانیون بود که کاردینالها درازی جامه های خوایتن را معین می کردند هنگامی که کشیشان چادر و روبند را یکی از ارکان اخلاقیات عیسوی دانستند به دستور زنها چادرها را از مشمش ظریف و حریر زربفت ساختند به طوری که در زیر چادرها ده برابر دلرباتر از بیش به نظر می رسیدند و چشمان ناظرین را بیشتر به هرزگی جلب می کردند یکی از رهبانان پروون موسوم به گویو شاکی بودند از اینکه زنان آنقدر رنگ به صورتهای خود می زدند که دیگر چیزی برای رنگ کردن شمایلها در کلیساها باقی نمانده بود و به این جماعت اخطار می کرد که هر دفعه کلاه گیس بر سر گذارند و ضمادهایی از لوبیایی نرم و شیر مادیان را برای بهبود رنگ و رخساره به کار برند . قرنها توقف خود را در عرصات طولانی تر می سازند بر تولد اهل ویجنس بورگ در حدود سال ۱۳۲۰ با فصاحتی بلیغ زنان را از تزیین روبندها به شدت نهی کرده و آنان را مورد شماتت قرار می داد و خطاب به شوهرانشان می گفت : شما ای مردان می توانید به این کار پایان بخشید و دلاورانه به مبارزه با آن قیام کنید ابتدا با سخن خوش و اگر باز سرسختی دهند شجاعانه قدم به میان میدان نهید و روبند (تزیین شده) را از سر زن کشیده پاره کنید و حتی اگر چهار یا ده دانه از موها نیز کنده شد آن را در آتش افکنید .     حجاب در ادیان الهی ص۱۳۵ به نقل از ویل دورانت تاریخ تمدن ج۱۳ بالندگی تصرف ص۴۹۸-۵۰۰

وی ادامه می دهد، زنها در محافل مذهبی مزبور پذیرفته می شدند و در نقشهای فرعی تا اندازه ای تقدم اشتند ولی کلیسا از آنان می خواست که با زندگی آمیخته به فرمانبرداری و در بازگشت به جایگاه خود مایه شرمساری مشرکان بشوند برای عبادت نمی توانستند جز با چادر بیایند زیرا گیسوانشان به ویژه فریبنده به شما می رفت و حتی فرشتگان ممکن بود در موقع اجرای مراسم نماز از دیدن آن حواسشان پرت شود یرمیا معتقد بود که شایسته است گیسوان به کلی بریده شود همچنین عیسویان بایستی از استعمال وسایل بزک و جواهر و به خصوص گیسوان عاریه خودداری کنند زیرا در این صورت برکتی که کشیش می دهد روی موهای سر مرده می افتاد و نمی دانست که سر چه کسی را برکت می دهد .                                   حجاب در ادیان الهی ص۱۳۶

زندگی زنان یونان (آتن) مرکز مسیحیت

ویل دورانت می گوید : زنان فقط در صورتی می توانند خویشان و دوستان خود را ملاقات کنند و در جشنهای مذهبی و تماشاخانه حضور یابند که کاملا در حجاب و تحت مراقبت باشند در مواقع دیگر باید در خانه بمانند و نگذارند کسی از درون پنجره به آنها نظر بیاندازد بیشتر عمر آنها در حرمسراهایی که در عقب خانه می گذشت هیچ مردی حق ورود به آنجا را ندارد زنان باید وفتی که شوهرانشان میهمان دارند از ظاهر شدن خودداری کنند .                   حجاب در ادیان الهی ص۱۳۶ به نقل از ویل دورانت تاریخ تمدن ج۵ ص۹۱

سقوط حجاب و ارزشهای مذهبی مسیحیان

قرون وسطی که سیطره کلیسا بر آن بر تمام عرصه های حیات انسانی گسترده بود با انفجاری که آن را رنسانس نامیدند درست راه را به نقطه مقابلش یعنی کنار گذاشتن کامل ارزشهای فکری فرهنگی کلیسا از صحنه زندگی اجتماعی رهنمون گشت ارمغان رنسانس به عنوان حرکتی به با    به گسستن تار و پودهای فرهنگی مذهب انجامید از عوامل مهم فرهنگ بی حجابی محسوب می شود یکی از نویسندگان می گوید . غرب با مبارزه همه جانبه از نظر فلسفی فکری و اجتماعی و تولیدی و از نظر تمدن و فرهنگ که با مذهب قرون وسطایی کلیسایی کلیسا یعنی مذهب کارتولیکهای حاکم در غرب و خود به خود با همه قیدها حدود و ارزشهای اخلاقی فکری و اعتقادی که کلیسا به نام دین از آنها دفاع و حمایت می کرد در افتاد و آنها را نابود می کرد و ناگهان مساله آزادی جنسی مطرح شد .

حجاب در ادیان الهی ص۱۸۰ به نقل از انتظار عصر حاضر از زن ص۱۳ علی شریعتی

حجاب مسیحیان در زمان متوکل

متوکل بر مسیحیان سخت می گرفت (دستور داد برای تمایز بین آنان و مسلمین) زنان مسیحی به هنگام بیرون آمدن چادر عسلی رنگ سر کنند و مردان مسیحی کمربند ببندند.

حجاب برتر ص۲۴ به نقل از       العربیه السلامیه فی العمر العباس دکتر صلاح الحسین العبیدی ص۷۶۷

تاریخچه بی حجابی در ایران و کشورهای اسلامی

تاریخ بی حجابی به سبک جدید آن در رنسانس علمی صنعتی اروپا آغاز می شود طبق شواهد تاریخی کارخانه داران بزرگ برای استفاده از نیروی کار ارزان قیمت زنان زمینه باصطلاح آزادی زنان امکان حضور آنان را در محیط کار پدید آوردند زنان بی خبر از همه جا در تلاش فراوان برای دست یافتن به حقوق اولیه خویش گول این تبلیغات دروغین را خورده و آنان را در این جهت یاری دادند دامنه این اقدامات کم کم کشورهای اسلامی را نیز فراگرفت و به صورت سلاحی کارآمد برای تضعیف معنویت و اخلاق و سقوط اسلامی بکار گرفته شد و استعمارگران در جهت ترویج آن از هیچ اقدامی فروگذار نکردند در این راستا واژه های بسیاری تغییر کرد مذاهب جدیدی توسط استعمار ساخته شد حرفهایی در قالب علمی مطرح گردید…

نخستین کشور اسلامی که اقدام بکشف حجاب از بانوان کرد افغانستان بود امان الله خان پادشاه افغانستان مسافرتی به اروپا کرد و در مراجعت از اروپا در سال ۱۳۰۶ شمسی به ایران آمد و از طریق خراسان به کشورش بازگشت . به محض ورود به پایتخت اعلام نمود که زنان بایستی بدون حجاب باشند و نخست خود با همسرش بدون حجاب در مجامع و محافل ظاهر شد این بی پروایی آنهم در کشوری چون افغانستان موجب قیام عمومی در آن کشور گردید و امان الله خان ناچار به استعفا و ترک کشور شد .

دومین کشور را می توان ترکیه دانست بعد از سقوط دولت عثمانی در ترکیه آتاتورک در سال ۱۳۱۳ فرمان منع حجاب را صادر کرد.

در ایران آغازگر بی حجابی را زنی بنام (قره العین) دانسته اند وی که در سال ۱۲۲۳ در یک خانواده مذهبی در قزوین بدنیا آمد با ظهور باب به این مسلک استعماری پیوست وی با کشف حجاب و آرایش کامل ظاهر می گشت و به ترویج بهائیت می پرداخت تا آنکه فشار افکار عمومی بر دولت ناصرالدین شاه بالا گرفت و قره العین معدود گردید.

ولی زمینه سازی برای کشف حجاب بطور رسمی همزمان با اقدامات آتاتورک آغاز گردید در سال ۱۳۱۳ وزیر معارف وقت مسافرتی به شیراز می کند و به مناسبتی مجلس جشنی که از پیش تدارک دیده شده بود برپا می کند که عده زیادی از طبقات مردمی در آن شرکت نموده بودند سن از ایراد سخنرانیها و نمایش در خاتمه آن عده ای از دوشیزگان بروی (سن) نمایان می شوند و ناگهان نقاب از چهره بر می گیرند و ارکستر رقص می نوازند و دختران به پای کوبی می پردازند . اعتراض و فشار افکار عمومی در همان مجلس و در شهر بالا می گیرد و رضاخان بخاطر هراس از قیام عمومی انجام این اقدام شوم را بتاخیر می اندازد ولی پس از مسافرت به ترکیه و اطمینان از آنکه کشف حجاب در کشورهای اسلامی قیام عمومی را به دنبال نخواهد داشت به صورت جدی وارد عمل می گردد . کتاب تاریخ بیست ساله ایران در این باره می نویسد مجالس جشن و سخنرانی ابتدا در تهران و شهرهای شمال ایران و سپس بتدریج در سایر شهرها برقرار می گردید ولی پیشرفت زیادی نداشت و اکثریت مردم نه تنها استقبال نمی کردند بلکه با نظر تنفر می نگریستند تا روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ که شاه باتفاق ملکه و شاهدخت ها در جشن     مقدماتی حضور یافتند .

محمود جم نخست وزیر وقت می گوید جالب تر از همه این بود که میهمانان حتی وزرا که یک عمر بود با هم دوست و رفیق بودند آنروز برای اولین بار صورت زنهای یکدیگر را می دیدند و چون که تا آنروز هیچ دوستی مجاز نبود صورت زن دوست خود را ببیند.

البته این اقدامات بعد از به خاک و خون کشیدن اجتماع مردم مشهد صورت می گیرد در این اجتماع که در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۱۴ برای انصراف شاه از عمل تغییر لباس و کشف حجاب در مسجد گوهرشاد قبل از اعلام رسمی آن تشکیل گردیده بود قزاقان دژخیم با کشتن بیش از دو تا پنج هزار تن و اسیر کردن ۱۵۰۰ نفر ، مردم را سرکوب و مرعوب نمودند این موج خشونت بنظر رضاخان اعلام رسمی کشف حجاب را با یک قیام عمومی مواجه نمی ساخت زیرا که با این عمل دژخیمانه بهمگان ثابت کرده بود که از هیچ اقدامی جهت این نقشه استعماری اباء ندارد رضاخان از این اقدامات طرفی نیست

۱)تاریخ تمدن ج۶ ص۲۵۰

۲)تاریخ التواریخ ج۳ ص۲۱۹ نوشته لسان الملک سپهر

۳)تاریخ بیست ساله ج۶ ص۲۵۲

۴)تاریخ بیست ساله ج۶ ص۲۵۸

۵)تاریخ بیست ساله ج۶ ص۲۶۵

قره العین

قره العین زن جوان زیبایی بود از خانواده مشهور و منسوب به فقاهت به اسم زرین تاج ولی فرقه باب به او بدرالدجی و شمس الضحی لقب دادند بعد خود باب او را قره العین لقب داد و اخیرا بهائیان به او لقب صدیقه طاهره دادند.

قره العین مست شهوت بود و میل زیادی به مردان داشت بدین جهت نمی توانست به یک شوهر روحانی اکتفا کند و از طرفی چون از خانواده زهد، قناعت و عصمت و عفت بود زمینه عیش و شهوترانی و آزادی نداشت و یک باره از همه قیدها خود را آزاد کرد . قره العین باب را خواستگاری کرد و باب هم او را خواستگاری کرد . با پیدا کردن طرفدارانی از شوهر خود بدون فسخ عقد یا طلاق جدا شد . قره العین قلوب مردان و زنان را بواسطه زیبایی چهره قدرت بر معاوضه و مناظره نازکی صدا و نرمی شیوه بیان به سوی خود مجذوب ساخته بود .

شوهر بیچاره اش دور عمو و پدر همسرش می گشت و درخواست نصیحت او را می کرد و پدر و عمویش چند مرتبه او را احضار کرده و تذکر داده اما فایده ای نداشت . قره العین دستور قتل جمیع علما و فقها و هرکسی که سخنان او را رد کند را داد او کشتن پدر و عمو و شوهرش را صادر کرد و فدائیان او عموی او را که مجتهد بود کشتند اما نتوانست پدر و شوهرش را بکشد فرار کرد به طرف خراسان حرکت کرد تا با ملاحسین بشرویی و دیگر مرتدان متحد شود اما در یک فرسخی بسطام به قریه (بدشت) رسید و اطلاع پیدا کرد حاج محمد علی بار فروشی با جمعی از بابیان از خراسان مراجعت کرده اند قره العین خوشحال و خوشنود شد تا با ملاقات با او کام دل و تقاضای نفسش را برآورده کند. وقتی حاجی را ملاقات کرد هر دو در آنجا متوقف شدند تا ملاحسین بشرویی خراسانی سومین مبلغ بابیان را به آنها بپیوندد در مدت توقف قره العین چند مرتبه با حاجی خلوت کرد با شروع تبلیغات برای ورود ملاحسین بشرویی با این بیانات که کسی از طرف امام غائب به اینجا خواهد آمد با جمع شدن مردم ناگاه دید قره العین با سر برهنه بر فراز منبر نشست و تبلیغ این باب را کرد و در سخنانش می گفت زن گل از گل را باید از شاخه چید و بوئید زیرا گل برای چیدن و بوئیدن است آنها را با لذت ببوئید گل و شکوفه را باید چید….گل و شکوفه را باید چید و برای دوستان به ارمغان فرستاد….زنان خود را از دوستانتان دریغ مدارید . بعد از این سخنان هرج و مرجی بوجود آمد اما عاشقان قره العین به دامنش چسبیده و جای قدمهایش را بوسه می زدند .

سپس قره العین با حاجی محمدعلی بار فروشی در هودجی نشسته و با مریدانشان به طرف مازندران حرکت کردند در مازندران نزدیک قصبه هزار جریب وارد شدند چند روز آنجا ماندند آنگاه قره العین با حاجی به حمام رفتند تا در قریه ای از زحمت سفر خستگی بگیرند این خبر بگوش مردم آبادی رسید به آنها حمله کردند چند نفر از آنها را کشتند و عده ای را مجروح ساختند حاجی و قره العین از هم جدا شدند و بعد از برپایی جنگها     حکومت توانست قره العین را دستگیر کند.

حکومت دستور داد اطراف سر او را بتراشند و بقیه موهای سرش را به دم استر بستند و او را به محکمه بردند و سپس او را خفه کرده و در آتش سوزاندند .

قره العین نه شوهر برای زنان را مستحب می دانست . روی تخت می نشست و می گفت هرکس مرا مس (لمس) کند آتش دوزخ بر او چیره نمی شود سپس مستمعین بر می خواستند و لبهای او بوسه می زدند و از پستانهای او استمتاع می بردند.

 

 

 

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.