یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آیا حجاب مانع از بزهکاری های اجتماعی می شود ؟

پاســخ این سوال اشــکال و شبهه ی افرادی که برای ناکارآمــد جلوه دادن حجاب و پوشــش ظاهری، تخلفات بعضی از زنان با حجاب را بهانه قرار می دهند آشکار می گردد؛ زیرا مشکل این عده از زنان، ضعف در حجاب باطنی و فقدان ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است و یکی از مهم ترین و اساسی ترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد و بزهکاری های اجتماعی، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار میکند، و اساســا این حجاب ذهنی و عقیدتی، به منزله ی ســنگ بنای دیگر حجاب هــا، از جمله حجاب و پوشــش ظاهری اســت؛ زیرا افکار و عقاید انسان، شکل دهنده ی رفتارهای اوست.

البته همانگونه که حجاب و پوشش ظاهری، لزوما به معنای برخــورداری از همه ی مراتب عفاف نیســت، عفــاف بدون رعایت پوشــش ظاهری نیز قابل تصور نیســت. نمی توان زن یا مردی را که عریان یا نیمه عریان در انظار عمومی ظاهر می شــود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم که پوشــش ظاهری یکی از علامت ها و نشانه های عفاف است، و بین مقدار عفاف و حجاب، رابطه ی تأثیر و تأثّر متقابل وجود دارد. بعضی نیز رابطه ی عفاف و حجاب را از نوع رابطه ی ریشــه و میوه دانســته اند؛ با ایــن تعبیر که حجاب، میــوه ی عفاف، و عفاف، ریشه ی حجاب است. برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی عفاف و طهارت واقعی را در خویش ایجاد نکرده باشند. این حجاب تنها پوسته و ظاهری است.

از سوی دیگر افرادی، ادعای عفاف کرده و با تعابیری؛ مثل «من قلب پاک دارم، خدا با قلب ها کار دارد» خود را سرگرم می کنند؛ چنین انسان هایی باید در قاموس اندیشه خود این نکته اساسی را بنگارند که درون پاک، بیرونی پــاک می پروراند و هرگز قلب پــاک، موجب بارور شدن میوه ی ناپاک بی حجابی نخواهد شد.
منبع : بحارالانوار،ج ۴٣، صفحات ٩١ و ٩٢ و٩٣ و ۵۴ و ٨١ و ١٨٩.

منبع: (مقاله حجاب در قرآن)

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *