یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خیانت مرد طلا فروش به زن خریدار

از ماجراهای دردناک درباره نگاه و خیانت به ناموس دیگران، داستان مرد طلا فروش است که در خانه به همسرش خیانت شد.
نوشته اند مردی بود سقا که برای خانه ها آب می آورد. از جمله کسانی که او برایش آب می برد، مرد طلا فروشی بود که سی سال با او سابقه آشنایی داشت و چون سخت مورد اعتماد طلا فروش و خانواده اش بود، بارها در نبودن صاحب خانه به منزل او آب می برد و بدون کوچکترین حرکت ناروا آب را در جای مخصوص خود می ریخت و بیرون می رفت.
یکی از روزها همین که وارد منزل طلا فروش شد، به محض مشاهده همسر طلا فروش، شیطان او را وسوسه کرد و به سمت زن دست دراز کرد و او را بوسید.
زن پاکدامن که هرگز انتظار چنین رفتار زشتی را از او نداشت، با مشاهده این رفتار ناپسند، بی درنگ سیلی محکمی به او زد و از خانه بیرونش انداخت و همچنان در اندوه و تعجب فرو رفت که چگونه مردی که سی سال مورد اعتماد آنان بوده امروز مرتکب چنین رفتار ننگین شد.
شامگاه که شوهرش برگشت، بدون مقدمه از او پرسید: دوست دارم از حقیقت آنچه امروز در محل کار مرتکب شده ای، برایم سخن بگویی.
مرد گفت: امروز مرتکب فعل زشتی شدم. صبح امروز زنی به مغازه آمد تا گردنبندی برای خود بخرد. او گردن بند را انتخاب کرد و همین که مقنعه را عقب زد تا آن را به گردنش بیاویزد، شیطان بر من غلبه کرد؛ تا جایی که دست برده دستش را گرفتم و او را بوسیدم.
در این هنگام یک باره همسرش فریادی زد و گفت الله اکبر…
سپس ماجرای آن روز و خیانت مرد سقا را برای شوهرش تعریف کرد.
آری هر آنچه از انسان نسبت به ناموس دیگران سر میزند، سرانجام چنین روزی هم در انتظار ناموس آنها خواهد بود.

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.